Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Hồ Chí MinhCần Thơ - 14/02/2024 (5/1 âm lịch)

Giá tốt nhất

Ba Châu
4.1 (26)

Giường nằm 40 chỗ
06:00 AM
Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 10
3 giờ, 33 phút
09:33 AM
BX 91B Cần Thơ
150.000 ₫

39 chỗ trống

Giá tốt nhất

Ba Châu
4.1 (26)

Giường nằm 40 chỗ
08:00 AM
Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 10
3 giờ, 33 phút
11:33 AM
BX 91B Cần Thơ
150.000 ₫

41 chỗ trống

Giá tốt nhất

Ba Châu
4.1 (26)

Giường nằm 40 chỗ
10:00 AM
Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 10
3 giờ, 33 phút
13:33 PM
BX 91B Cần Thơ
150.000 ₫

41 chỗ trống

Giá tốt nhất

Ba Châu
4.1 (26)

Giường nằm 40 chỗ
12:00 PM
Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 10
3 giờ, 33 phút
15:33 PM
BX 91B Cần Thơ
150.000 ₫

41 chỗ trống

Giá tốt nhất

Ba Châu
4.1 (26)

Giường nằm 40 chỗ
14:30 PM
Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 10
3 giờ, 33 phút
18:03 PM
BX 91B Cần Thơ
150.000 ₫

41 chỗ trống

Giá tốt nhất

Ba Châu
4.1 (26)

Giường nằm 40 chỗ
10:00 AM
Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 10
4 giờ, 3 phút
14:03 PM
Bến xe Ô Môn
150.000 ₫

41 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 14-02-2024 Sài Gòn - Ô Môn
Giá tốt nhất

Ba Châu
4.1 (26)

Giường nằm 40 chỗ
08:00 AM
Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 10
4 giờ, 3 phút
12:03 PM
Bến xe Ô Môn
150.000 ₫

41 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 14-02-2024 Sài Gòn - Ô Môn
Giá tốt nhất

Ba Châu
4.1 (26)

Giường nằm 40 chỗ
14:30 PM
Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 10
4 giờ, 3 phút
18:33 PM
Bến xe Ô Môn
150.000 ₫

41 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 14-02-2024 Sài Gòn - Ô Môn
Giá tốt nhất

Ba Châu
4.1 (26)

Giường nằm 40 chỗ
06:00 AM
Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 10
4 giờ, 3 phút
10:03 AM
Bến xe Ô Môn
150.000 ₫

39 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 14-02-2024 Sài Gòn - Ô Môn
Giá tốt nhất & Nhanh nhất

Ngọc Nhi
0 (0)

Giường năm 40 chỗ
20:00 PM
Vòng xoay An Lạc
2 giờ, 55 phút
22:55 PM
Bến xe trung tâm Cần Thơ
150.000 ₫

42 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 14-02-2024 Bình Dương - Hậu Giang
Giá tốt nhất

Ba Châu
4.1 (26)

Giường nằm 40 chỗ
12:00 PM
Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 10
4 giờ, 3 phút
16:03 PM
Bến xe Ô Môn
150.000 ₫

41 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 14-02-2024 Sài Gòn - Ô Môn

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
09:30 AM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 32 phút
13:02 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Năm Căn

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
06:30 AM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 40 phút
10:10 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
08:00 AM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 10 phút
11:10 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
07:30 AM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 40 phút
11:10 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hoàng Minh
4.3 (30)

Giường nằm 41 chỗ
21:00 PM
Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 18
4 giờ
01:00 AM
Bến xe Lộ Tẻ
180.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 21:00 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Hà Tiên

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
11:30 AM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 40 phút
15:10 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
20:00 PM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 10 phút
23:10 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
22:45 PM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 10 phút
01:55 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:45 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
12:00 PM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 10 phút
15:10 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
22:15 PM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 40 phút
01:55 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:45 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
01:31 AM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 40 phút
05:11 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:01 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
14:39 PM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 40 phút
18:19 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:09 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
15:07 PM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 10 phút
18:17 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:07 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
10:30 AM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 2 phút
13:32 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:30 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Năm Căn

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
14:37 PM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 40 phút
18:17 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:07 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
14:40 PM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 40 phút
18:20 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:10 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
19:30 PM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 40 phút
23:10 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

24 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 20:00 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
02:03 AM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 10 phút
05:13 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:03 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
14:30 PM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 40 phút
18:10 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
02:01 AM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 10 phút
05:11 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:01 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
15:03 PM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 10 phút
18:13 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:03 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
10:00 AM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 2 phút
13:02 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:00 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Năm Căn

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
09:00 AM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 32 phút
12:32 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:30 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Năm Căn

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
14:38 PM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 40 phút
18:18 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:08 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
01:35 AM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 40 phút
05:15 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:05 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
07:30 AM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 10 phút
10:40 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:30 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
14:33 PM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 40 phút
18:13 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:03 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
09:30 AM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 2 phút
12:32 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:30 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Năm Căn

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
15:05 PM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 10 phút
18:15 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:05 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
14:35 PM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 40 phút
18:15 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:05 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
02:02 AM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 10 phút
05:12 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:02 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
01:30 AM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 40 phút
05:10 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:00 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
02:06 AM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 10 phút
05:16 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:06 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
01:37 AM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 40 phút
05:17 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:07 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
02:07 AM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 10 phút
05:17 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:07 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
01:33 AM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 40 phút
05:13 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:03 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
15:00 PM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 10 phút
18:10 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
01:34 AM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 40 phút
05:14 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:04 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
08:30 AM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 10 phút
11:40 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
22:00 PM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 2 phút
01:02 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Năm Căn

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
14:36 PM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 40 phút
18:16 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:06 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
07:00 AM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 40 phút
10:40 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:30 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
13:30 PM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 40 phút
17:10 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
14:34 PM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 40 phút
18:14 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:04 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
01:32 AM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 40 phút
05:12 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:02 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
15:09 PM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 10 phút
18:19 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:09 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
08:00 AM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 40 phút
11:40 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
15:04 PM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 10 phút
18:14 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:04 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
02:04 AM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 10 phút
05:14 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:04 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
15:08 PM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 10 phút
18:18 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:08 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
10:00 AM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 32 phút
13:32 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

31 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 10:30 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Năm Căn

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
21:30 PM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 32 phút
01:02 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Năm Căn

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
14:00 PM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 10 phút
17:10 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

32 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
02:05 AM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 10 phút
05:15 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:05 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
01:36 AM
Trạm Sài Gòn
3 giờ, 40 phút
05:16 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:06 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
02:00 AM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 10 phút
05:10 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 02:00 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
15:10 PM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 10 phút
18:20 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:10 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
07:00 AM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 10 phút
10:10 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:00 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau

Hảo
4.4 (567)

Giường nằm 40 chỗ
15:06 PM
Bến xe Miền Tây
3 giờ, 10 phút
18:16 PM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
180.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:06 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
11:01 AM
VP Sài Gòn
3 giờ, 30 phút
14:31 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
08:00 AM
VP Sài Gòn
3 giờ, 30 phút
11:30 AM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
08:01 AM
VP Sài Gòn
3 giờ, 30 phút
11:31 AM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
12:00 PM
VP Sài Gòn
3 giờ, 30 phút
15:30 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
09:01 AM
VP Sài Gòn
3 giờ, 30 phút
12:31 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
15:00 PM
VP Sài Gòn
3 giờ, 30 phút
18:30 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
11:00 AM
VP Sài Gòn
3 giờ, 30 phút
14:30 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
09:00 AM
VP Sài Gòn
3 giờ, 30 phút
12:30 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
03:00 AM
VP Sài Gòn
3 giờ, 30 phút
06:30 AM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
10:00 AM
VP Sài Gòn
3 giờ, 30 phút
13:30 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
14:00 PM
VP Sài Gòn
3 giờ, 30 phút
17:30 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
20:00 PM
VP Sài Gòn
3 giờ, 30 phút
23:30 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
13:00 PM
VP Sài Gòn
3 giờ, 30 phút
16:30 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
07:01 AM
VP Sài Gòn
3 giờ, 30 phút
10:31 AM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
06:00 AM
VP Sài Gòn
3 giờ, 30 phút
09:30 AM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
05:00 AM
VP Sài Gòn
3 giờ, 30 phút
08:30 AM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
04:00 AM
VP Sài Gòn
3 giờ, 30 phút
07:30 AM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
18:00 PM
VP Sài Gòn
3 giờ, 30 phút
21:30 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
17:00 PM
VP Sài Gòn
3 giờ, 30 phút
20:30 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
07:00 AM
VP Sài Gòn
3 giờ, 30 phút
10:30 AM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 2 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
19:00 PM
VP Sài Gòn
3 giờ, 30 phút
22:30 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
16:00 PM
VP Sài Gòn
3 giờ, 30 phút
19:30 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
09:16 AM
Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
3 giờ, 15 phút
12:31 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:01 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cần Thơ
Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
05:15 AM
Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
3 giờ, 15 phút
08:30 AM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 05:00 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cần Thơ
Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
12:15 PM
Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
3 giờ, 15 phút
15:30 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:00 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cần Thơ
Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
07:16 AM
Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
3 giờ, 15 phút
10:31 AM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:01 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cần Thơ
Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
11:16 AM
Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
3 giờ, 15 phút
14:31 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:01 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cần Thơ
Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
17:15 PM
Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
3 giờ, 15 phút
20:30 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cần Thơ
Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
18:15 PM
Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
3 giờ, 15 phút
21:30 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cần Thơ
Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1034)

Limousine 9 chỗ
06:15 AM
Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
3 giờ, 15 phút
09:30 AM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:00 14-02-2024 Hồ Chí Minh - Cần Thơ

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh