Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Nha TrangTuy Hòa - 17/09/2022 (22/8 âm lịch)

Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (402)

Limousine 9 chỗ
09:30
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
2 giờ, 20 phút
11:50
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (402)

Limousine 11 chỗ
15:30
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
2 giờ, 20 phút
17:50
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

11 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (402)

Limousine 9 chỗ
14:00
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
2 giờ, 20 phút
16:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (402)

Limousine 11 chỗ
11:00
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
2 giờ, 20 phút
13:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

11 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (402)

Limousine 9 chỗ
06:30
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
2 giờ, 20 phút
08:50
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (402)

Limousine 9 chỗ
12:30
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
2 giờ, 20 phút
14:50
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (402)

Limousine 11 chỗ
17:00
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
2 giờ, 20 phút
19:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

10 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (402)

Limousine 9 chỗ
08:00
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
2 giờ, 20 phút
10:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (402)

Limousine 11 chỗ
15:00
VP Nha Trang
2 giờ, 50 phút
17:50
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 17-09-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (402)

Limousine 9 chỗ
09:00
VP Nha Trang
2 giờ, 50 phút
11:50
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:30 17-09-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (402)

Limousine 9 chỗ
08:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ, 20 phút
11:50
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:30 17-09-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (402)

Limousine 11 chỗ
10:30
VP Nha Trang
2 giờ, 50 phút
13:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 17-09-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (402)

Limousine 9 chỗ
12:00
VP Nha Trang
2 giờ, 50 phút
14:50
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 17-09-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (402)

Limousine 9 chỗ
07:30
VP Nha Trang
2 giờ, 50 phút
10:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 17-09-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (402)

Limousine 9 chỗ
07:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ, 20 phút
10:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 17-09-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (402)

Limousine 11 chỗ
16:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ, 20 phút
19:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 17-09-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (402)

Limousine 9 chỗ
13:30
VP Nha Trang
2 giờ, 50 phút
16:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 17-09-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (402)

Limousine 9 chỗ
06:00
VP Nha Trang
2 giờ, 50 phút
08:50
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:30 17-09-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (402)

Limousine 9 chỗ
11:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ, 20 phút
14:50
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 17-09-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (402)

Limousine 9 chỗ
05:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ, 20 phút
08:50
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:30 17-09-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (402)

Limousine 11 chỗ
14:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ, 20 phút
17:50
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 17-09-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (402)

Limousine 9 chỗ
13:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ, 20 phút
16:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 17-09-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (402)

Limousine 11 chỗ
10:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3 giờ, 20 phút
13:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 17-09-2022 Nha Trang - Tuy Hoà
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (402)

Limousine 11 chỗ
16:30
VP Nha Trang
2 giờ, 50 phút
19:20
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
150.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 17-09-2022 Nha Trang - Tuy Hoà

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (200)

Limousine 12 chỗ Massage
13:00
Văn phòng Nha Trang
2 giờ, 30 phút
15:30
Điểm đón Tuy Hòa
239.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 17-09-2022 Nha Trang - Quy Nhơn

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (200)

Limousine 12 chỗ Massage
17:00
Văn phòng Nha Trang
2 giờ, 30 phút
19:30
Điểm đón Tuy Hòa
239.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 17-09-2022 Nha Trang - Quy Nhơn

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (200)

Limousine 12 chỗ Massage
17:30
Văn phòng Nha Trang
2 giờ, 30 phút
20:00
Điểm đón Tuy Hòa
239.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 17-09-2022 Nha Trang - Quy Nhơn

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (200)

Limousine 12 chỗ Massage
07:30
Văn phòng Nha Trang
2 giờ, 30 phút
10:00
Điểm đón Tuy Hòa
239.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:30 17-09-2022 Nha Trang - Quy Nhơn

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (200)

Limousine 12 chỗ Massage
12:15
Văn phòng Nha Trang
2 giờ, 30 phút
14:45
Điểm đón Tuy Hòa
239.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:15 17-09-2022 Nha Trang - Quy Nhơn
Nhanh nhất

Thuận Tâm
3.5 (39)

Giường nằm 41 chỗ
22:01
Khánh Hòa
2 giờ
00:01
Phú Yên
400.000 ₫260.000 ₫

18 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:01 17-09-2022 Sài Gòn - Quảng Ngãi
Nhanh nhất

Hà Linh
3.5 (334)

Giường nằm 40 chỗ
19:15
Vp Nha Trang
2 giờ
21:15
Phú Yên (dọc QL1A)
320.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 17-09-2022 Ninh Thuận - Đà Nẵng
Đánh giá tốt nhất

An Phú Buslines
4.7 (337)

Limousine 34 giường
02:01
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
2 giờ, 25 phút
04:26
Vòng xoay Bến xe Phú Lâm
360.000 ₫340.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:31 16-09-2022 Tân Phú - Quy Nhơn
Nhanh nhất

Long Nguyễn
2.7 (45)

Limousine Giường nằm 34 phòng
00:30
Khánh Hòa
2 giờ
02:30
Phú Yên (dọc QL1A)
450.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 16-09-2022 Sài Gòn - Bình Định
Nhanh nhất

Long Nguyễn
2.7 (45)

Limousine Giường nằm 34 phòng
00:00
Khánh Hòa
2 giờ
02:00
Phú Yên (dọc QL1A)
450.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:00 16-09-2022 Sài Gòn - Bình Định
Nhanh nhất

Long Nguyễn
2.7 (45)

Limousine giường phòng 22 chỗ
00:31
Khánh Hòa
2 giờ
02:31
Phú Yên (dọc QL1A)
600.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:31 16-09-2022 Sài Gòn - Bình Định

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900 2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh