Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Phú YênNha Trang - 01/10/2022 (6/9 âm lịch)

Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
09:30
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 20 phút
11:50
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
150.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
17:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 20 phút
19:20
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
150.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
14:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 20 phút
16:20
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
150.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
15:30
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 20 phút
17:50
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
150.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 11 chỗ
06:30
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 20 phút
08:50
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
150.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
12:30
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 20 phút
14:50
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
150.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 11 chỗ
08:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 20 phút
10:20
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
150.000 ₫

11 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 11 chỗ
11:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 20 phút
13:20
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
150.000 ₫

11 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
14:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 50 phút
16:50
VP Nha Trang
150.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 01-10-2022 Tuy Hoà - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
15:30
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 50 phút
18:20
VP Nha Trang
150.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 01-10-2022 Tuy Hoà - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 11 chỗ
06:30
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 50 phút
09:20
VP Nha Trang
150.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:30 01-10-2022 Tuy Hoà - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
12:30
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3 giờ, 20 phút
15:50
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
150.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 01-10-2022 Tuy Hoà - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
17:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3 giờ, 20 phút
20:20
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
150.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 01-10-2022 Tuy Hoà - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
09:30
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 50 phút
12:20
VP Nha Trang
150.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:30 01-10-2022 Tuy Hoà - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
09:30
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3 giờ, 20 phút
12:50
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
150.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:30 01-10-2022 Tuy Hoà - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
12:30
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 50 phút
15:20
VP Nha Trang
150.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 01-10-2022 Tuy Hoà - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 11 chỗ
11:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3 giờ, 20 phút
14:20
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
150.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 01-10-2022 Tuy Hoà - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
14:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3 giờ, 20 phút
17:20
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
150.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 01-10-2022 Tuy Hoà - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 11 chỗ
06:30
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3 giờ, 20 phút
09:50
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
150.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:30 01-10-2022 Tuy Hoà - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 11 chỗ
08:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3 giờ, 20 phút
11:20
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
150.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 01-10-2022 Tuy Hoà - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
15:30
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3 giờ, 20 phút
18:50
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
150.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 01-10-2022 Tuy Hoà - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 11 chỗ
08:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 50 phút
10:50
VP Nha Trang
150.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 01-10-2022 Tuy Hoà - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 11 chỗ
11:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 50 phút
13:50
VP Nha Trang
150.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 01-10-2022 Tuy Hoà - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng
3.7 (417)

Limousine 9 chỗ
17:00
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 50 phút
19:50
VP Nha Trang
150.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 01-10-2022 Tuy Hoà - Nha Trang

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (204)

Limousine 12 chỗ Massage
13:30
Điểm đón Tuy Hòa
2 giờ, 30 phút
16:00
Văn phòng Nha Trang
239.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:30 01-10-2022 Quy Nhơn - Nha Trang

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (204)

Limousine 12 chỗ Massage
17:30
Điểm đón Tuy Hòa
2 giờ, 30 phút
20:00
Văn phòng Nha Trang
239.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 01-10-2022 Quy Nhơn - Nha Trang

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (204)

Limousine 12 chỗ Massage
15:30
Điểm đón Tuy Hòa
2 giờ, 30 phút
18:00
Văn phòng Nha Trang
239.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 01-10-2022 Quy Nhơn - Nha Trang

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (204)

Limousine 12 chỗ Massage
10:00
Điểm đón Tuy Hòa
2 giờ, 30 phút
12:30
Văn phòng Nha Trang
239.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 01-10-2022 Quy Nhơn - Nha Trang

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (204)

Limousine 12 chỗ Massage
16:30
Điểm đón Tuy Hòa
2 giờ, 30 phút
19:00
Văn phòng Nha Trang
239.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 01-10-2022 Quy Nhơn - Nha Trang

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (204)

Limousine 12 chỗ Massage
18:30
Điểm đón Tuy Hòa
2 giờ, 30 phút
21:00
Văn phòng Nha Trang
239.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 16:30 01-10-2022 Quy Nhơn - Nha Trang

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (204)

Limousine 12 chỗ Massage
14:30
Điểm đón Tuy Hòa
2 giờ, 30 phút
17:00
Văn phòng Nha Trang
239.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 01-10-2022 Quy Nhơn - Nha Trang

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (204)

Limousine 12 chỗ Massage
19:30
Điểm đón Tuy Hòa
2 giờ, 30 phút
22:00
Văn phòng Nha Trang
239.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 01-10-2022 Quy Nhơn - Nha Trang

Thuận Tâm
3.5 (40)

Giường nằm 46 chỗ
20:00
Phú Yên
2 giờ
22:00
Khánh Hòa
400.000 ₫260.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 01-10-2022 Quảng Ngãi - Sài Gòn

Thanh Thủy
4 (111)

Giường nằm 46 chỗ
18:35
Phú Yên (dọc QL1A)
2 giờ
20:35
Khánh Hòa
400.000 ₫300.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 01-10-2022 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

Thanh Thủy
4 (111)

Giường nằm 46 chỗ
18:36
Phú Yên (dọc QL1A)
2 giờ
20:36
Khánh Hòa
400.000 ₫300.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:01 01-10-2022 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

Hà Linh
3.5 (353)

Giường nằm 40 chỗ
01:05
Phú Yên (dọc QL1A)
4 giờ
05:05
Vp Nha Trang
320.000 ₫

28 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 30-09-2022 Đà Nẵng - Ninh Thuận

Thanh Thủy
4 (111)

Limousine giường nằm 32 chỗ
20:05
Phú Yên (dọc QL1A)
2 giờ
22:05
Khánh Hòa
450.000 ₫350.000 ₫

11 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:30 01-10-2022 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (VIP)
Đánh giá tốt nhất

An Phú Buslines
4.7 (337)

Limousine 34 giường
20:30
Phú Yên (dọc QL1A)
2 giờ
22:30
Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
360.000 ₫

34 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:30 01-10-2022 Quy Nhơn - Tân Phú
Nhanh nhất

Long Nguyễn
2.6 (46)

Limousine Giường nằm 34 phòng
21:15
Phú Yên (dọc QL1A)
1 giờ, 30 phút
22:45
Khánh Hòa
450.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 01-10-2022 Bình Định - Sài Gòn
Nhanh nhất

Long Nguyễn
2.6 (46)

Limousine Giường nằm 34 phòng
20:45
Phú Yên (dọc QL1A)
1 giờ, 30 phút
22:15
Khánh Hòa
450.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 01-10-2022 Bình Định - Sài Gòn
Nhanh nhất

Long Nguyễn
2.6 (46)

Limousine giường phòng 22 chỗ
21:16
Phú Yên (dọc QL1A)
1 giờ, 30 phút
22:46
Khánh Hòa
600.000 ₫

13 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:31 01-10-2022 Bình Định - Sài Gòn

Cát Thiên Hải Limousine
3.8 (204)

Limousine 12 chỗ Massage
09:30
Điểm đón Tuy Hòa
2 giờ, 30 phút
12:00
Văn phòng Nha Trang
239.000 ₫

Chỉ còn 0 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:30 01-10-2022 Quy Nhơn - Nha Trang

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900 2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh