Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Tuy HòaNha Trang - 04/03/2024 (24/1 âm lịch)

Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (294)

Limousine 9 chỗ
12:30 PM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 20 phút
14:50 PM
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (294)

Limousine 9 chỗ
09:30 AM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 20 phút
11:50 AM
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (294)

Limousine 9 chỗ
06:30 AM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 20 phút
08:50 AM
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (294)

Limousine 9 chỗ
13:30 PM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 20 phút
15:50 PM
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (294)

Limousine 9 chỗ
15:00 PM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 20 phút
17:20 PM
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (294)

Limousine 9 chỗ
08:00 AM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 20 phút
10:20 AM
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (294)

Limousine 9 chỗ
17:00 PM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 20 phút
19:20 PM
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (294)

Limousine 9 chỗ
11:00 AM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 20 phút
13:20 PM
Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (294)

Limousine 9 chỗ
17:00 PM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3 giờ, 20 phút
20:20 PM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 04-03-2024 Tuy Hòa - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (294)

Limousine 9 chỗ
15:00 PM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 50 phút
17:50 PM
VP Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 04-03-2024 Tuy Hòa - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (294)

Limousine 9 chỗ
13:30 PM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 50 phút
16:20 PM
VP Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 04-03-2024 Tuy Hòa - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (294)

Limousine 9 chỗ
17:00 PM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 50 phút
19:50 PM
VP Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 04-03-2024 Tuy Hòa - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (294)

Limousine 9 chỗ
11:00 AM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3 giờ, 20 phút
14:20 PM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 04-03-2024 Tuy Hòa - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (294)

Limousine 9 chỗ
06:30 AM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3 giờ, 20 phút
09:50 AM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:30 04-03-2024 Tuy Hòa - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (294)

Limousine 9 chỗ
13:30 PM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3 giờ, 20 phút
16:50 PM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 4 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:30 04-03-2024 Tuy Hòa - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (294)

Limousine 9 chỗ
08:00 AM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3 giờ, 20 phút
11:20 AM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 04-03-2024 Tuy Hòa - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (294)

Limousine 9 chỗ
06:30 AM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 50 phút
09:20 AM
VP Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 06:30 04-03-2024 Tuy Hòa - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (294)

Limousine 9 chỗ
11:00 AM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 50 phút
13:50 PM
VP Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 11:00 04-03-2024 Tuy Hòa - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (294)

Limousine 9 chỗ
12:30 PM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3 giờ, 20 phút
15:50 PM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 04-03-2024 Tuy Hòa - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (294)

Limousine 9 chỗ
09:30 AM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3 giờ, 20 phút
12:50 PM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:30 04-03-2024 Tuy Hòa - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (294)

Limousine 9 chỗ
12:30 PM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 50 phút
15:20 PM
VP Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 04-03-2024 Tuy Hòa - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (294)

Limousine 9 chỗ
08:00 AM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 50 phút
10:50 AM
VP Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:00 04-03-2024 Tuy Hòa - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (294)

Limousine 9 chỗ
15:00 PM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3 giờ, 20 phút
18:20 PM
Bến Xe Phía Nam Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:00 04-03-2024 Tuy Hòa - Nha Trang
Giá tốt nhất

Cúc Tùng Limousine
4.3 (294)

Limousine 9 chỗ
09:30 AM
Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2 giờ, 50 phút
12:20 PM
VP Nha Trang
180.000 ₫160.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 09:30 04-03-2024 Tuy Hòa - Nha Trang

Liên Hưng
3.9 (7073)

Limousine 34 giường (mới)
00:15 AM
Tuy Hòa QL1A
3 giờ
03:15 AM
Bến xe Phía Nam Nha Trang
200.000 ₫

30 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 03-03-2024 Huế - Nha Trang

Thuận Thảo
4.6 (959)

Giường nằm 40 chỗ
18:00 PM
VP Tuy Hoà
2 giờ, 20 phút
20:20 PM
Ngã 3 Thành
280.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 04-03-2024 Tuy Hòa - BX Miền Tây

An Phú Buslines
4.6 (891)

Giường nằm 41 chỗ
20:31 PM
Bùng binh Phú Lâm
2 giờ
22:31 PM
Ngã 3 Thành
300.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:31 04-03-2024 BX Quy Nhơn - BX Ngã 4 Ga

Cát Thiên Hải Limousine
4.1 (414)

Hyundai Custin 6 chỗ
14:30 PM
Điểm đón Tuy Hòa
2 giờ
16:30 PM
Vp. Nha Trang
349.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 12:30 04-03-2024 Quy Nhơn - Nha Trang

Cát Thiên Hải Limousine
4.1 (414)

Hyundai Custin 6 chỗ
09:30 AM
Điểm đón Tuy Hòa
2 giờ
11:30 AM
Vp. Nha Trang
349.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 07:30 04-03-2024 Quy Nhơn - Nha Trang

Cát Thiên Hải Limousine
4.1 (414)

Hyundai Custin 6 chỗ
19:30 PM
Điểm đón Tuy Hòa
2 giờ
21:30 PM
Vp. Nha Trang
349.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:30 04-03-2024 Quy Nhơn - Nha Trang

Quang Hạnh
3.5 (771)

Limousine 32 giường (WC)
00:20 AM
Tuy Hòa QL1A
2 giờ, 50 phút
03:10 AM
VP Nha Trang
370.000 ₫

25 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:00 03-03-2024 Đà Nẵng - Cam Ranh
Đánh giá tốt nhất

Trọng Thuỷ Limousine
4.7 (367)

Limousine 24 phòng Đôi
21:00 PM
Phú Yên (dọc QL1A)
2 giờ, 35 phút
23:35 PM
Ngã 3 Thành
  • Chỗ ngồi/ nằm thoải mái
  • Thái độ phục vụ tốt
600.000 ₫

12 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 17:45 04-03-2024 Bình Định - Sài Gòn (VIP)

Quang Hạnh (NT)
3.8 (18)

Limousine 22 phòng (WC)
01:20 AM
Tuy Hòa QL1A
2 giờ, 50 phút
04:10 AM
VP Nha Trang
600.000 ₫480.000 ₫

22 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 18:00 03-03-2024 Đà Nẵng - Phan Rang

Thanh Thủy
4.4 (450)

Giường nằm 46 chỗ
18:45 PM
Bùng binh Phú Lâm
2 giờ
20:45 PM
Ngã 3 Thành
550.000 ₫

27 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 04-03-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương

Đình Nhân
4.1 (126)

Limousine 32 Phòng (Có Toilet)
17:40 PM
Phú Yên (dọc QL1A)
2 giờ
19:40 PM
Ngã 3 Thành
Giá từ 600.000 ₫

21 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 08:30 04-03-2024 Đà Nẵng - Sài Gòn (34P VIP)

Thanh Thủy
4.4 (450)

Limousine 34 Phòng Đơn
20:30 PM
Bùng binh Phú Lâm
2 giờ
22:30 PM
Ngã 3 Thành
650.000 ₫

23 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 14:00 04-03-2024 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (VIP)
Nhanh nhất

Đình Nhân
4.1 (126)

Cabin 22 Phòng (Có Toilet)
20:30 PM
Phú Yên (dọc QL1A)
1 giờ, 30 phút
22:00 PM
Ngã 3 Thành
Giá từ 850.000 ₫

17 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 13:00 04-03-2024 Đà Nẵng - Sài Gòn (22P VIP)
Nhanh nhất

Đình Nhân
4.1 (126)

Cabin 22 Phòng (Có Toilet)
23:00 PM
Phú Yên (dọc QL1A)
1 giờ, 30 phút
00:30 AM
Ngã 3 Thành
Giá từ 850.000 ₫

14 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 15:30 04-03-2024 Đà Nẵng - Sài Gòn (22P VIP)

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh