Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Vũng TàuBX Miền Tây - 24/02/2024 (15/1 âm lịch)

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
12:00 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
14:40 PM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
11:30 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
14:10 PM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
12:31 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
15:11 PM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
17:00 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
19:40 PM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
11:01 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
13:41 PM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
16:30 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
19:10 PM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
14:30 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
17:10 PM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
13:00 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
15:40 PM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
17:30 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
20:10 PM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
15:30 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
18:10 PM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
14:00 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
16:40 PM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
12:30 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
15:10 PM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
09:31 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
12:11 PM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
06:00 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
08:40 AM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
09:30 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
12:10 PM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
11:31 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
14:11 PM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
13:30 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
16:10 PM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
10:00 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
12:40 PM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
09:01 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
11:41 AM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
12:01 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
14:41 PM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
05:31 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
08:11 AM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
06:30 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
09:10 AM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
11:00 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
13:40 PM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
16:00 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
18:40 PM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
04:30 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
07:10 AM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
15:00 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
17:40 PM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
06:31 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
09:11 AM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
09:00 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
11:40 AM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
08:01 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
10:41 AM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
08:00 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
10:40 AM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
10:31 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
13:11 PM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
07:30 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
10:10 AM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
05:30 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
08:10 AM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
04:31 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
07:11 AM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
05:00 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
07:40 AM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
07:00 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
09:40 AM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
08:31 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
11:11 AM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
07:31 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
10:11 AM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
06:01 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
08:41 AM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
05:01 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
07:41 AM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
07:01 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
09:41 AM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
10:01 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
12:41 PM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
10:30 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
13:10 PM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Giá tốt nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Ghế ngồi 16 chỗ
08:30 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 40 phút
11:10 AM
Bến xe Miền Tây
150.000 ₫

12 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
15:00 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
17:35 PM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
14:00 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
16:35 PM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
17:30 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
20:05 PM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
14:00 PM
Văn phòng Hoa Mai Long Hải
2 giờ, 55 phút
16:55 PM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
11:00 AM
Văn phòng Hoa Mai Long Hải
2 giờ, 55 phút
13:55 PM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
11:00 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
13:35 PM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
09:00 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
11:35 AM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
12:00 PM
Văn phòng Hoa Mai Long Hải
2 giờ, 55 phút
14:55 PM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
07:00 AM
Văn phòng Hoa Mai Long Hải
2 giờ, 55 phút
09:55 AM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
16:00 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
18:35 PM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
12:30 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
15:05 PM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
15:00 PM
Văn phòng Hoa Mai Long Hải
2 giờ, 55 phút
17:55 PM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
13:00 PM
Văn phòng Hoa Mai Long Hải
2 giờ, 55 phút
15:55 PM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
04:30 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
07:05 AM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
13:00 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
15:35 PM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
08:30 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
11:05 AM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
08:00 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
10:35 AM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
10:00 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
12:35 PM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
10:00 AM
Văn phòng Hoa Mai Long Hải
2 giờ, 55 phút
12:55 PM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
17:00 PM
Văn phòng Hoa Mai Long Hải
2 giờ, 55 phút
19:55 PM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
12:00 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
14:35 PM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
16:00 PM
Văn phòng Hoa Mai Long Hải
2 giờ, 55 phút
18:55 PM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
17:00 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
19:35 PM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
18:00 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
20:35 PM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 5 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
08:00 AM
Văn phòng Hoa Mai Long Hải
2 giờ, 55 phút
10:55 AM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
11:30 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
14:05 PM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
16:30 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
19:05 PM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
13:30 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
16:05 PM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
06:00 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
08:35 AM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
14:30 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
17:05 PM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
09:30 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
12:05 PM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
07:30 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
10:05 AM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
06:30 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
09:05 AM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
09:00 AM
Văn phòng Hoa Mai Long Hải
2 giờ, 55 phút
11:55 AM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
06:00 AM
Văn phòng Hoa Mai Long Hải
2 giờ, 55 phút
08:55 AM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
05:00 AM
Văn phòng Hoa Mai Long Hải
2 giờ, 55 phút
07:55 AM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
10:30 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
13:05 PM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
05:00 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
07:35 AM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
07:00 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
09:35 AM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
05:30 AM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
08:05 AM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Hoa Mai
4.6 (2616)

Limousine 9 chỗ
15:30 PM
Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
2 giờ, 35 phút
18:05 PM
Bến xe Miền Tây
200.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh